home

Daně

- zpracování primárních účetních dokladů
- kontrola účetních dokladů
- účetní deník a hlavní kniha
- vedení knih analytické evidence
- výkaz zisků a ztrát
- rozvaha aktiv a pasiv
- výkaz peněžních toků
- saldokonta závazků a pohledávek
- evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
- evidence drobného dlouhodobého majetku
- evidence daně z přidané hodnoty
- rekonstrukce - zpětné zpracování účetnictví